Jesteś tutaj:   StartZLOTDziałalność ZLOTKlaster Turystyczny Mazury Zachodnie

Z ogromną satysfakcją i radością informuję, że odnieśliśmy znaczący sukces w naszej wspólnej pracy na rzecz promocji Marki „Mazury Zachodnie". Pismem z dnia 7 października 2011 roku zawiadomieni zostaliśmy o podjętej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu nam dotacji w wysokości prawie 800 tysięcy złotych na projekt „Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie".

 

 

Na Walnym Zebraniu Członków ZLOT w dniu 7 października 2011 zostały przedstawione obecnym na spotkaniu przedstawicielom samorządów oraz pozostałych podmiotów należących do naszego stowarzyszenia szczegóły projektu i harmonogram prac związanych z podpisaniem umowy o dofinansowaniu, a także wynikające z tej umowy zobowiązania wszystkich należących do klastra członków i plan prac poprzedzających realizację projektu. O wszelkich szczegółach tych przedsięwzięć będziemy informować w kolejnych pismach, a najważniejsze wiadomości umieszczane będą także na naszej stronie internetowej www.mazury-zachodnie.pl

Walne Zebranie zobowiązało także Zarząd do bieżącego informowania o wszelkich wydarzeniach związanych z zakończeniem gromadzenia dokumentacji oraz pozostałych działaniach przy budowaniu klastra. W gorącej dyskusji wypracowano także kilka istotnych rozwiązań wynikających z podjętych uchwał oraz zgłoszonych przez uczestników spotkania postulatów.
Wierząc, że nieobecność wielu z Was wynikała wyłącznie z niezwykle ważnych przyczyn, przedstawiam główne założenia projektu, postanowienia i wnioski dotyczące Klastra Turystycznego Mazury Zachodnie.

1. Deklarację uczestnictwa w klastrze podpisało dotychczas 17 podmiotów – tyle oświadczeń było niezbędnych już w fazie składania wniosku o dofinansowanie.
2. Na roboczym spotkaniu Zarządu ZLOT w Nastajkach w dniu 21 kwietnia 2011r. w składzie poszerzonym ze względu na omawianą tematykę, samorządy oraz największe obiekty należące do ZLOT wyraziły zgodę na przystąpienie do klastra. Ta decyzja była wiążąca ze względu na zapewnienie wkładu własnego w wysokości 30% wartości całego projektu.
3. Podczas kolejnych spotkań roboczych Zarządu ZLOT dokonano obliczeń, z których wynika, że jeśli do klastra przyłączą się wszyscy członkowie ZLOT, na uzyskanie kwoty potrzebnej jako wkład własny wystarczy podwojenie przez dwa kolejne lata składki członkowskiej.
4. Najważniejsze argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem to:

• uczestnictwo wszystkich członków ZLOT w klastrze znacząco ułatwi realizację projektu przez biuro ZLOT i osoby zatrudniane na umowy-zlecenia w czasie największych imprez i zaplanowanych szkoleń.
• uczestnictwo wszystkich członków ZLOT w klastrze zapewni jednakowy dostęp do korzyści wynikających z otrzymanej dotacji, bez konieczności podziału działań na wynikające ze Statutu i te dodatkowe, możliwe do osiągnięcia dzięki powstaniu klastra.
• Wkład własny na realizację projektu wpłacany będzie na odrębne subkonto utworzone na potrzeby zadań ujętych w harmonogramie działań. Jego numer podany zostanie każdemu z Was w na odpowiednim formularzu-deklaracji przystąpienia do klastra.
• Wysokość podwójnej składki wpłacanej przez dwa lata trwania projektu - jest kosztem niewielkim w stosunku do planowanych korzyści – jest to kwota nawet niższa od kwot wpłacanych co roku na moduł promocyjny w publikacjach „Atlas Turystyczny Mazury Zachodnie" czy w folder „Mazury Zachodnie".
• Samorządy w przedstawionej tabeli odnajdą wiele działań promocyjnych, które przez dwa lata trwania projektu będą finansowane z projektu – dotychczas wydawane były z funduszy przeznaczanych na promocję.
• Zakres i rozmach tej promocji będzie znacząco większy niż kiedykolwiek w przeszłości – nigdy w naszym regionie nie było jeszcze tak dużej kwoty na działania promocyjne związane z turystyką.
• W przygotowanej tabeli znajdziecie Państwo ogólny zarys działań przewidzianych projektem i harmonogram ich realizacji. Mamy oczywiście spory margines na przegrupowania lub przesunięcia niektórych działań – to ustalać będziemy podczas spotkań roboczych.
• Na XIII Walnym Zebraniu ZLOT podjęta została uchwała o powołaniu Grupy Roboczej ds. Klastra Turystycznego Mazury Zachodnie – będzie to społecznie działająca grupa osób zainteresowanych poszczególną tematyką, publikacjami, szkoleniami itp – za każdym razem informowani będziecie o spotkania dotyczących określonego działania czy imprezy.
• Na XIII Walnym Zebraniu ZLOT ustalono termin nadsyłania własnych pomysłów szczegółowych, które realizowane będą zgodnie z zaplanowanymi w tabeli. Wszyscy mamy wpływ na to, jak wyglądać będą poszczególne pakiety pobytowe, ulotki, publikacje, gdzie odbywać się będą szkolenia, spotkania, seminaria, konferencje – oczekujemy, ze każdy z podmiotów złoży konkretne oferty, pomysły, projekty do dnia 20 listopada 2011 roku.
• Po tym terminie odbędzie się specjalne posiedzenie Zarządu poszerzone o Grupę Roboczą, na którym wybrane zostaną i podane do wiadomości wszystkich klastrowiczów w celu konsultacji – najciekawsze rozwiązania.
• Na grudniowym posiedzeniu Zarządy wykreśleni zostaną członkowie ZLOT, którzy nie opłacili składki za rok 2010. Zgodnie z przyjętą zasadą rezygnujących lub skreślonych z listy członków ZLOT obowiązuje zapłacenie zaległej składki, ponieważ ich oferta obecna byłą w wydanych wcześniej publikacjach i na stronie internetowej.
• Prosimy także o systematyczne i terminowe wpłacanie zarówno składki „zwykłej" - wszyscy otrzymają notę księgową z biura ZLOT, a także o wpłaty na wydzielone subkonto wkładu własnego do klastra, w wysokości drugiej składki – na to także wystawiona zostanie odrębna nota księgowa.

Życzę wszystkim Członkom ZLOT – a mam nadzieję, że jednocześnie członkom Klastra Turystycznego Mazury Zachodnie – ciekawych pomysłów, trafnych decyzji i satysfakcji z podejmowanych działań wspólnego promowania naszego regionu.

Z poważaniem
w imieniu Zarządu ZLOT

Mariola Platte
Prezes ZLOT

Projekt Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie zakłada realizację następujących działań:

 

Działanie

2012 rok

2013 rok

1/ Budowa wspólnej marki klastra, wypracowanie wspólnych ofert pakietowych:

a. Konferencje skierowane do przedsiębiorców i branży turystycznej poświecone budowie marki klastra połączone z częścią warsztatowa budowania wspólnych pakietów ofert (przewidziano 3 konferencje dla podmiotów gospodarczych, samorządów oraz organizacji turystycznych i touroperatorów);

I,II kwartał

---

b. Opracowanie wspólnego wizerunku marki klastra.

Działania te maja na celu zintegrowanie środowiska klastra oraz zachęcenie nowych członków do uczestniczenia w tej inicjatywie. Prócz prezentowania samej idei klastra, jego celów i zamiarów konferencje będą połączone z częścią warsztatowa, której celem będzie budowanie pod okiem doświadczonych ekspertów wspólnych ofert pakietowych członków klastra. Wypracowane oferty, w połączeniu z opracowanym wspólnym wizerunkiem i identyfikacja wizualna klastra będą stanowić kanwę kolejnych działań promocyjnych w ramach klastra.

II, III kwartał

----

2. Strona internetowa z informacjami o wspólnych ofertach pakietowych a także o ofercie poszczególnych członków klastra; stworzenie internetowej mapy szlaków Mazur zachodnich.  

Strona internetowa z informacjami o wspólnych ofertach pakietowych a także o ofercie poszczególnych członków klastra; stworzenie internetowej mapy szlaków Mazur Zachodnich. Aktualizacja strony.

III kwartał

III kwartał

3. Wypracowanie wspólnego standardu informowania o regionie

Działania w ramach tego komponentu posłużą podniesieniu wśród członków klastra wiedzy o regionie oraz wypracowaniu i wdrożeniu wspólnego w całym klastrze standardu prowadzenia informacji o regionie. Ponieważ często zdarza się, ze w ramach poszczególnych obiektów turyści mogą uzyskać informacje jedynie o najbliższej okolicy, a nie o całym regionie i jego atrakcjach promocja wewnętrzną regionu jest niezbędnym elementem powodzenia projektu. Dodatkowo ujednolicone zostaną materiały informacyjno - promocyjne i wystandaryzowany sposób ich prezentowania przez członków klastra.

a. Konferencja przewodników turystycznych (1 konferencja, udział ok. 100 do 150 osób);

III

---

b. Miniseminaria dla członków klastra (maks. 17 do 20 uczestników) w modelowych obiektach turystycznych regionu (3 miniseminaria w 2012 i 3 w 2013 z udziałem ekspertów);

I,II, IV kwartał

I, II, IV kwartał

c. Opracowanie i wydanie atlasu turystycznego oraz folderu - katalogu zawierającego ofertę pakietową klastra oraz ofertę poszczególnych członków (szacowany nakład 32 tys. egz. w min. 4 wersjach językowych /pol., ang., niem., ros. / w każdym roku);

IV kwartał

I, II kwartał

d. Opracowanie i wydruk spójnych ulotek w kilku wersjach językowych z informacjami o wspólnej ofercie pakietowej oraz informacjami o ofertach indywidualnych członków klastra (min. 3-4 rodzaje ulotek po ok.5 tys. szt. w każdym roku);

IV kwartał

I, II kwartał

e. Zakup jednolitych stojaków na ww. ulotki (zgodnych z opracowanym wizerunkiem) umożliwiających umieszczenie opracowanych w ramach projektu ulotek i wydawnictw (założono zakup ok. 30 stojaków dla członków klastra (min. 20 szt.) i ok. 10 szt. dla punktów it w regionie i placówek typu Muzeum w Ostródzie, Muzeum w Morągu, Punkt obsługi klientów Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej w Elblągu i Ostródzie itp.).

IV kwartał

---

4. Promocja zewnętrzna marki klastra

Wypracowana i wystandaryzowana oferta klastra i jego członków będzie przedmiotem szeroko zakrojonych działań promocyjnych mających na celu zwrócenie uwagi zarówno środowiska touroperatorów jak i turystów indywidualnych zarówno na region Mazur Zachodnich jak i na nowopowstała ofertę.

a. Konferencje dla dziennikarzy na temat regionu (jedna konferencja w 2012 i jedna w 2013 roku, założono wystosowanie zaproszeń do ok. 50 - 80 dziennikarzy + ok. 20 przedstawicieli branży i it w regionie oraz udział prelegentów);

III kwartał

II kwartał

b. Reklama w prasie - wkładki tematyczne oraz artykuły sponsorowane (założono akcje w co najmniej 4 tytułach docierających do wybranej grupy docelowej projektu - mieszkańców Warszawy i okolic oraz innych dużych aglomeracji Polski);

I, II, III, IV kwartał

I, II, III, IV kwartał

c. Promocja całorocznej oferty regionu poprzez organizowane imprezy (3-4 imprezy w każdym roku):

I. Zimowy Bieg Sasinów;

II. Letni Bieg Sasinów;

III. Rajd Rowerowy Dylewska Góra

IV. Półmaraton Rolkarski

I, II, IV kwartał

I, II, IV kwartał

d. Nagranie spotu promocyjnego klastra - nagranie dynamicznego spotu reklamowego klastra trwającego od 1 do maks. 3 min.

IV kwartał

---

e. Wyjazdy na targi branżowe (proponowane Wilno, Berlin, Warszawa, Poznań lub Katowice - w sumie 4 wyjazdy w każdym roku.) i prezentacja oferty klastra podczas wydarzeń turystycznych (wykorzystanie wydarzeń turystycznych masowo odwiedzanych takich jak np. inscenizacje bitew do organizacja podczas nich promocji oferty klastra (co najmniej jeden wyjazd w roku);

I, II, IV kwartał

I, II, IV kwartał

f. Audycje sponsorowane w radio i TV) wejścia przed pogodą (optymalnie wejścia przez 2 dni w roku oraz min. 1 audycja w paśmie śniadaniowym w roku);

II, III kwartał

II, III kwartał

g. Reklama zewnętrzna - produkcja reklamy wielkoformatowej oraz wykorzystanie nośników typu bilbordy / ledy przy drodze kraowej nr 7 oraz w regionach woj. mazowieckiego, dużych aglomeracjach;

II, III kwartał

II, III kwartał

h. Konkurs na zaprojektowanie i wyprodukowanie gadżetów jednoznacznie kojarzących się z regionem (gadżety następnie przekazane do dyspozycji członków klastra biorących udział we wspólnej ofercie pakietowej, przeznaczone także na wyjazdy targowe).

I, II, III, IV kwartał

---

 

Przypominamy o terminie nadsyłania do 20 listopada 2011 roku, na adres email biura ZLOT Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. propozycji konkretnych działań promocyjnych w ramach projektu Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie

Galeria Regionu

  • Iława
  • Ostróda
  • Kanał Elbląski
  • Regaty na jez. Drwęckim w Ostródzie
  • Mazury Zachodnie
Mapa Ostródy
najlepsze-centrum-it-2014
klaster turystyczny mazury zachodnie

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek) w celach statystycznych. Dowiedz się więcej o ich używaniu i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce - zobacz.

Zamknij,

EU Cookie Directive Module Information