Вы здесь   Cтартдеятельность ZLOTKONKURS FOTOGRAFICZNY - Cztery pory roku na Mazurach Zachodnich
Stowarzyszenie ZLOT zaprasza do przystąpienia do konkursu fotograficznego - Cztery Pory Roku na Mazurach Zachodnich. Czas trwania konkursu - 26 maja 2008r. - 20 marca 2009r. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem!!!

REGULAMIN

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

"CZTERY PORY ROKU NA MAZURACH ZACHODNICH”

 

 1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku na Mazurach Zachodnich” (zwany dalej Konkursem) jest ZACHODNIOMAZURSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA w Ostródzie

1.2. Jednostką odpowiedzialną za administrowanie konkursem jest organizator konkursu

1.3. Konkurs będzie trwał od 26 maja 2008 roku do 20 marca 2009 roku. Zostanie zakończony wystawą prac nagrodzonych i wyróżnionych w kwietniu 2009r w Galerii Sztuki na Zamku w Ostródzie .

1.4. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach www.mazury-zachodnie.pl, www.biznes.ostroda.pl, www.kultura.ostroda.plwww.ostrodaonline.pl. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

1.5. Patronat medialny obejmuje portal internetowy www.ostrodaonline.pl

 

2. Cel konkursu

 

2.1. Celem konkursu jest promowanie regionu MAZUR ZACHODNICH i ukazywanie go w sposób ciekawy i oryginalny.

 

3. Zasady konkursu

 

3.1. Zdjęcia nadsyłane do konkursu mogą przedstawiać domy, mosty, ulice, całe grupy architektoniczne lub dowolne obiekty (np. zabytkowe), krajobrazy, imprezy turystyczne, atrakcje turystyczne, pod warunkiem, że znajdują się one w granicach przyjętych dla Mazur Zachodnich (powiat ostródzki, powiat iławski, gmina Olsztynek, gmina Pasłęk) i zostaną wykonane w terminie trwania konkursu.

3.2. Zdjęcia które nie spełnią powyższych wymogów nie wezmą udziału w konkursie.

3.3. W konkursie może wziąć udział każdy fotografujący niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

3.4. Organizator zaprasza do nadsyłania zdjęć w następujących kategoriach:

3.4.1. kategoria ogólna (nagradzana miejscami I, II, III): aktywny wypoczynek (turystyka rowerowa, piesza, konna, wodna itp.), wydarzenia kulturalne i sportowe (koncerty, festiwale, wystawy, imprezy sportowe), pejzaże, domy, mosty, ulice, całe grupy architektoniczne lub dowolne obiekty (np. zabytkowe), krajobrazy, imprezy turystyczne, atrakcje turystyczne, pod warunkiem, że znajdują się one w granicach przyjętych dla Mazur Zachodnich (powiat ostródzki, powiat iławski, gmina Olsztynek, gmina Pasłęk)

3.4.2. kategoria Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich (nagradzana wyróżnieniem)

3.3.3. kategoria Stare Jabłonki i okolice (nagradzana wyróżnieniem)

3.4.4. kategoria Karnity i okolice (nagradzana wyróżnieniem)

3.5. Jedna osoba może nadsyłać fotografie do max 2 kategorii konkursowych.

3.6. Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę zdjęć w trakcie trwania konkursu. Zdjęcia należy przysyłać drogą pocztową na adres: Pl. 1000-lecia 1a, 14-100 Ostróda lub drogą elektroniczną na adres Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Wg wzoru:

 

Dotyczy przesyłek elektronicznych:

 • W TEMACIE e-mail:

 • Imię i nazwisko + Kategoria konkursowa

 • (np.Jan Kowalski, kategoria: Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich)

 • W TREŚCI e-mail:

 • Imię i nazwisko

 • Telefon stacjonarny lub komórkowy

 • Opis treści zdjęcia/zdjęć

 • Tytuł zdjęcia/zdjęć-propozycja autora

 • Data wykonania zdjęcia/zdjęć

 • Oświadczenie uczestnika konkursu potwierdzające jego prawa do zdjęcia oraz potwierdzenie faktu zapoznania się z Regulaminem (np. "Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia oraz zapoznanie z Regulaminem Konkursu - JAN KOWALSKI")

Dotyczy przesyłek pocztowych:

 • Oświadczenie uczestnika konkursu potwierdzające jego prawa do zdjęcia oraz potwierdzenie faktu zapoznania się z Regulaminem (np. "Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia oraz zapoznanie się z Regulaminem Konkursu - JAN KOWALSKI")

 • Płytę CD lub DVD wraz opisem zdjęć/zdjęcia (tytuł – propozycja autora, data wykonania, określenie kategorii konkursowej)

 • Dane autora zdjęć (imię i nazwisko, telefon stacjonarny lub komórkowy, adres email)

3.7. Zgłoszenia bez imienia i nazwiska tylko np. z pseudonimem lub z niepełnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie.

3.8. Zdjęcie nadesłane w załączniku do poczty elektronicznej lub na płycie CD/DVD powinny spełniać następujące warunki:

 • format pliku: JPG

 • rozdzielczość: 300 dpi (min. 18X24 cm)

 • kolory: RGB

3.9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany rozdzielczości zdjęcia opublikowanego na swojej stronie, pismach i w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych, oraz na wystawie podsumowującej konkurs.

3.10. Zdjęcie przesłane po terminie 20 marca 2009r. nie będą brane pod uwagę.

3.11. Organizator konkursu nie wymienia zdjęć nadesłanych na inne ani też nie odsyła nadesłanych fotografii

3.12. Autor zdjęcia oświadcza, iż posiada wyłączne prawa autorskie do zdjęcia, a osoby widniejące na zdjęciu wyraziły zgodę na publikację ich wizerunków oraz publiczną ekspozycję. Zwycięzca wyraża zgodę na podawanie jego imienia i nazwiska w materiałach związanych z konkursem.

3.13. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie mogą być zdjęciami nagradzanymi w innych konkursach fotograficznych.

3.14. Zdjęcia cyfrowe mogą być retuszowane jednak jedynie w odniesieniu do zmian całościowych zdjęcia (kontrast, nasycenie, jasność). Niedopuszczalne jest wykonywanie fotomontaży, dodawanie bądź usuwanie elementów ze zdjęcia czy łączenia zdjęć.

3.15. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe

 

4. Przebieg konkursu i nagrody

 

4.1. Konkurs trwa od 26 maja 2008 do 20 marca 2009.

4.2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

etap I:

 • 26.05.2008 – 20.10.2008 – nadsyłanie prac oraz wstępna selekcja przez moderatorów, polegająca na dopuszczeniu do konkursu prac o wysokim poziomie artystycznym

 • 21.10.2008 – 31.10.2008 – przekazanie prac pod obrady jury i wyłonienie najlepszych prac spośród dopuszczonych. Autorzy wytypowani na zwycięzców zostaną powiadomieni droga mailową

etap II:

 • 21.10.2008 – 20.03.2009 – nadsyłanie prac oraz wstępna selekcja przez moderatorów, polegająca na dopuszczeniu do konkursu prac o wysokim poziomie artystycznym

 • 21.03.2009 – 30.03.2009 – przekazanie prac pod obrady jury i wyłonienie najlepszych prac spośród dopuszczonych. Autorzy wytypowani na zwycięzców zostaną powiadomieni droga mailową

4.3 Wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2009, w dniu otwarcia wystawy na terenie Galerii Sztuki na Zamku w Ostródzie.

4.4. Za wybranie najlepszych zdjęć obu etapów konkursu będzie odpowiadać jury konkursu wybrane przez Zarząd Stowarzyszenia ZLOT.

4.5. Wyniki konkursu oraz krótka relacja z odebrania nagród, zostaną opublikowane na stronie organizatora www.mazury-zachodnie.pl. Informacje dotyczące konkursu i zwycięzców zostaną również podane do wiadomości na antenie rozgłośni radiowej „Radio Mazury”, Telewizji TV Ostróda, oraz na stronach partnerów o których mowa w pkt 1.4.

 

5. Wykorzystanie zdjęć i ochrona praw osobowych

 

5.1. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie tracą praw autorskich, są nadal własnością autora. Organizator konkursu ma tylko prawo publikować je zgodnie z zasadami konkursu.

5.2. Biorący udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie

5.3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).

5.4. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu z zastrzeżeniem postanowień punktu 5.2.

5.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w pismach i w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych, oraz na wystawie podsumowującej konkurs.

 

6. Nagrody

 

Nagrody przyznawane w I i II etapie:

1 miejsce 2000 zł, dyplom

2 miejsce 1500 zł, dyplom

3 miejsce 1000 zł, dyplom

wyróżnienie w kategorii Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich – weekendowy pobyt w hotelu SPA Dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, dyplom

wyróżnienie w kategorii Stare Jabłonki i okolice – weekendowy pobyt w hotelu Anders w St. Jabłonkach, dyplom

wyróżnienie w kategorii Karnity i okolice - weekendowy pobyt w hotelu Karnity k/Miłomłyna, dyplom

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 10% wartości nagrody) poprzez odprowadzenie na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

7.2. Warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Zwycięzcę należnego podatku od wygranej.

7.3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, o kórych mowa w pkt. 3.15.

7.4. Zwycięzcy konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o którym mowa w pkt. 3.15.

7.5. Nagrody nie odebrane do dnia 20.11.2008r. (w I etapie) i do dnia 15.04.2009r. przepadają.

7.6. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków opisanych w pkt 7.1. - 7.4. lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez organizatora, nagrody przepadają.

7.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu*.

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

 

Justyna Szostek
tel. 89/642 16 66
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

* przez zmiany w regulaminie organizator rozumie wprowadzenie dodatkowych rozwiązań mogących wpłynąć korzystnie na warunki konkursowe np. w zakresie zwiększenia puli nagród

e-max.it: your social media marketing partner

Погода в регионе

реклама

Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player

Развлечения

 • Iława
 • Ostróda
 • Kanał Elbląski
 • Regaty na jez. Drwęckim w Ostródzie
 • Mazury Zachodnie
Mapa Ostródy
najlepsze-centrum-it-2014
klaster turystyczny mazury zachodnie

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek) w celach statystycznych. Dowiedz się więcej o ich używaniu i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce - zobacz.

Zamknij,

EU Cookie Directive Module Information